Tältä sivulta löydät yhdistyksen toimintaan liittyviä opinnäytteitä, tutkimuksia, dokumentteja ja muita kirjoituksia.

Harjoittelujaksoihin pohjautuvia graduja:

Tansanian harjoittelut:

Laine, Elina (2023) Sukupuolen representaatiot sosiaalityön harjoittelussa Tansaniassa. Artikkeli. Kulttuurintutkimus 40 (2023): 4. Luettavissa: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/125878/89810

Jaala, Pihla (2020) Luovuutta ja liikettä. Etnografinen tutkimus taidelähtöisistä ja toiminnallisista menetelmistä tansanialaisessa sosiaalityössä. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20201270/

Häärä, Sofia (2019) Etnografina Mwanzassa: Tansanialaisten lasten köyhyyskokemuksia peilaamassa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105676

Laine, Elina (2019) Globaali ja lokaali sukupuoli sosiaalityössä. Etnografinen tutkimus sosiaalityöstä ja sukupuolesta Tansaniassa. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. Luettavissa: https://www.utupub.fi/handle/10024/14686

Järvi, Jonna (2018) Tansanialainen tarina : Narratiivinen tutkimus tansanialaisten elämänkulusta Tansaniassa ja Suomessa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103603

Vehmala, Karita (2013) Tansanialaisten vammaisten lasten vanhempien kokemukset sosiaalisesta tuesta. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/84342

Penttinen, Mari (2010) Sosiaalityö kehitysyhteistyön kentällä. Sosiaalityö kehitysmaassa sosiaalityön opiskelijan silmin. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/81477

Libanonin harjoittelut:

Ylä-Kotola, Liisi (2023) Perspectives on social work values from the Palestinian refugee camps of Lebanon: A decolonial approach. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/147826

Moilanen, Laura (2015) Diaspora, Gender and Social Work in the Palestinian Refugee Camp, Shatila . Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/97062

Mosambikin harjoittelut:

Raittila-Salo, Saana (2023). Postkoloniaalisuus haastaa sosiaalityön itseymmärrystä. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(2). https://doi.org/10.30668/janus.119413

Raittila, Saana (2019) ”Koska ilman yhteisöä emme olisi mitään” – Etnografinen tapaustutkimus yhteisöterveystyöstä Mosambikissa. Helsingin yliopisto. Luettavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301044

Venäjä-yhteistyö:

Neuvonen, Linda (2013) SATUTEATTERI Melake -hankkeen asiantuntijoiden kokemuksia pietarilaisesta teatterityöstä lastensuojelussa. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/84286


Muita yhdistyksen toiminnan aiheisiin liittyviä graduja:

Tölli, Maria (2017) Etnografinen tutkimus sosiaalisesta tuesta: suomalainen järjestö Gambiassa. Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100996

Kemppainen, Senja (2008) Developing Social Work Education in Mozambique in Collaboration with Finnish Institutions.Tampereen yliopisto. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/78790

Marrengula, Miguel (2007) Social Work Practice for Child Welfare in Mozambique: The Case of Street Children in Maputo City- Baixa 1975-2006. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/78245


Yhdistyksen aktiivien ja ystävien väitöskirjoja:

Myumbo, Ludovick Jacob (2018) In search of a better life: Lived experiences of young women who trade sex for livelihoods in urban Tanzania. University of Tampere. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/10334

Opoku, Regina (2017) Gendered violence: patterns and causes of women-to-women violence in the Lake Zone regions of Tanzania, East Africa. University of Tampere. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100624

Marrengula, Miguel Lazaro (2010) Addressing Socio-Cultural Animation as Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique. University of Tampere. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/6667

Yhdistyksen aktiivien artikkeleita globaalista sosiaalityöstä:

Kaartinen, Miina (2019) Miten ja miksi tehdä pieniä asioita toisin? Tapaus Sosiaalista voimaa vaaran laella. TeoksessaTarja Orjasniemi & Marjo Romakkaniemi & Tanja Tauro (toim.) Muuttuvat rajat ja vastuu -globaali ja lokaali sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö 2019. Sosiaalityön tutkimuksen seura & Talentia-lehti. Luettavissa: https://talentia.e-julkaisu.com/2019/tutkivasosiaalityo/#page=1

Pirinen, Annika (2019) Turvapaikkaprosessien ekososiaalinen ulottuvuus. Teoksessa Tarja Orjasniemi & Marjo Romakkaniemi & Tanja Tauro (toim.) Muuttuvat rajat ja vastuu -globaali ja lokaali sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö 2019. Sosiaalityön tutkimuksen seura & Talentia-lehti. Luettavissa: https://talentia.e-julkaisu.com/2019/tutkivasosiaalityo/#page=1

Metteri, Anna & Forsman, Sinikka & Heinonen, Eveliina & Laakso, Tanja (2016) Monikulttuurinen osaaminen ja kulttuurienvälinen kompetenssi sosiaalityön käytännöissä ja koulutuksessa. Teoksessa Sirpa Kannasoja & Marjo Kuronen & Tytti Poikolainen (toim.) Sosiaalityön aika. Tutkiva sosiaalityö 2016. Sosiaalityön tutkimuksen seura & Talentia-lehti. Luettavissa: https://talentia.e-julkaisu.com/2016/tutkivasosiaalityo2016.php

Yhdistyksen omat julkaisut:

Perkiö, Mikko (2009) (ed.) Perspectives to Global Social Development. Tampere: Globaali sosiaalityö ry & Tampere University Press. Luettavissa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65508/978-951-44-7889-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y